PL EN

Zasady etyki publikacyjnej

 
Wydawnictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE). Dlatego też wykorzystuje wszystkie możliwe środki, by publikacje zgłoszone do Wydawnictwa były weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej. Przyjęte zasady postępowania obowiązują autorów, recenzentów, Radę Naukową i Radę Programową oraz Zespół redakcyjny.

Zasady obowiązujące autorów

 1. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach oraz właściwe cytowanie prac innych autorów.
 2. Autorzy powinni potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna, nie została opublikowana lub nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie.
 3. Przytoczona treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Z kolei plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.
 4. Każdy z autorów powinien wcześniej ujawnić potencjalne konflikty interesów.
 5. Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstanie, realizację i interpretację pracy.
 6. Zjawiska ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła) traktowane są jako nieetyczne i są niedopuszczalne.
 7. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na publikację.
 8. Autor powinien niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji, a następnie we współpracy z Redakcją opublikować erratę, aneks, sprostowanie lub wycofać publikację.
 9. W razie zgłaszania przez czytelników zastrzeżeń odnoszących się do opublikowanych treści autorzy są zobligowani do udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem redakcji.
 10. W przypadku nieprzestrzegania przez autora zasad etyki publikacyjnej wydawnictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego zastrzega sobie możliwość odrzucenia tekstu.

Odpowiedzialność recenzentów

 1. Recenzenci przyjmują artykuł do recenzji tylko wtedy, gdy uznają, że posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje w danej dziedzinie, aby rzetelnie móc ją ocenić.
 2. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktora naczelnego o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów w odniesieniu do autorów, przedstawionych w artykule badań i instytucji je finansujących.
 3. Recenzenci są zobligowani do zachowania obiektywności i poufności oraz powstrzymania się od osobistej krytyki.
 4. Recenzje powinny być wykonane w wyznaczonym terminie.
 5. W razie stwierdzenia wysokiego poziomu zbieżności treści recenzowanej pracy z innymi opublikowanymi materiałami lub podejrzenia innych przejawów nierzetelności naukowej recenzenci są zobowiązani poinformować o tym redakcję.
 6. Recenzenci nie mogą bez zgody autora wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w recenzowanych artykułach.

Odpowiedzialność wydawcy

 1. Materiały opublikowane w kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe” są chronione prawem autorskim.
 2. Redakcja czasopisma wdraża zasady przyjęte w Budapesztańskiej Deklaracji Wolnego Dostępu (Budapest Open Access Initiative - BOAI).
 3. Wydawca udostępnia pełną treść wszystkich artykułów w Internecie w trybie otwartego dostępu. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować i wykorzystywać do innych celów artykuły zamieszczone online, zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku, pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia artykułu. Inne sposoby wykorzystania treści artykułów zamieszczonych w kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe” wymagają zgody wydawcy.
 4. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
 
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top