PL EN

O kwartalniku

 
Organem założycielskim oraz Wydawcą czasopisma kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN).

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego sprawuje nadzór nad czasopismem w zakresie przestrzegania prawa i misji powołanego czasopisma.

Szef BBN jest Przewodniczącym Rady Naukowej.

Rada Naukowa czasopisma sprawuje pod względem naukowym funkcje opiniodawczą i doradczą wobec Redakcji czasopisma.
Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:
  • czuwanie nad poziomem naukowym (merytorycznym) czasopisma;
  • wyznaczanie w porozumieniu z Redakcją kierunków i obszarów badań, które traktowane będą jako priorytetowe w procesie ich publikowania;
  • wspieranie i promocja czasopisma w środowiskach naukowych krajowych i zagranicznych.

Członków Rady Naukowej powołuje i odwołuje Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Wersja elektroniczna wydawana jest w formie otwartego dostępu (open access), zaś manuskrypty zamieszczane są na zasadach otwartej licencji (Creative Commons).
 
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top