PL EN

Proces i zasady recenzowania

 
 1. Wszystkie nadesłane artykuły poddawane są procesowi recenzowania. Procedura zgodna jest z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 2. Wstępnej formalnej i merytorycznej oceny tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny przed skierowaniem do recenzji zewnętrznych.
 3. Teksty przygotowane niezgodnie z ujednoliconymi zasadami publikacji w Kwartalniku Bezpieczeństwo Narodowe nie będą przyjmowane przez Zespół Redakcyjny.
 4. Recenzowane artykuły oceniane są przynajmniej przez dwóch niezależnych recenzentów, niebędących członkami Redakcji.
 5. Wyboru recenzentów dokonuje Zespół Redakcyjny.
 6. W przypadku tekstów pisanych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w zagranicznej instytucji.
 7. Procedura recenzowania odbywa się w trybie podwójnej anonimowości (double-blind review process) – Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może odbyć się w trybie jawnym. Należy wtedy wykluczyć konflikt interesów, za który uważa się zachodzące między Recenzentem a Autorem:
  a. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt itp.),
  b. podległość zawodową,
  c. współpracę naukową w ciągu dwóch lat poprzedzających recenzję,
  d. dobro osobiste stron.
 8. Recenzja ma formę pisemną i kończy się rekomendacją dopuszczenia lub odrzucenia artykułu.
 9. Recenzja pozytywna nie wyklucza sformułowania przez recenzenta warunków koniecznych do opublikowania tekstu (niezbędnych korekt).
 10. Negatywnie oceniony artykuł może zostać dopuszczony do druku po uwzględnieniu przez Autora uwag i sugestii Recenzenta.
 11. Dwie pozytywne recenzje oznaczają przyjęcie danego tekstu do dalszej procedury wydawniczej. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję o kontynuowaniu prac nad tekstem podejmuje Redaktor Naczelny.
 12. W przypadku dwóch recenzji negatywnych tekst jest odrzucany.
 13. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia artykułu są zawarte w formularzu recenzji.
 14. Recenzja może być sporządzona elektronicznie.
 15. Recenzje są udostępniane do wiadomości Autora po usunięciu danych identyfikujących Recenzenta.
 16. Recenzent po otrzymaniu artykułu do recenzji w przypadku nie możności wykonania jego recenzji powinien w jak najkrótszym czasie powiadomić Redakcję o odstąpieniu od wykonania recenzji.
 17. Raz w roku Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę Recenzentów. Recenzent ma prawo zastrzec swoje dane osobowe, które nie będą upubliczniane.
 
eISSN:2956-8536
ISSN:1896-4923
Journals System - logo
Scroll to top